Domů / Smlouvy kupní, nájemní
  Dárkové poukazy

   

  Objednávejte dárkové poukazy v hodnotě 300,- až 2000,-  Kč!

   

   

   

  Nevíte jaký dárek vybrat z našeho sortimentu JEZDECKÝCH POTŘEB pro Vaše děti, sourozence, příbuzné, přátelé .... ?   

   

  Připravili jsme pro Vás "Dárkový poukaz Pro Hippo" v daných finančních hodnotách
  300,-, 500,-, 1000,- ; 1500,- ; 2000,- Kč -.
   

  Dárkový poukaz má platnost 3 měsíce od data vystavení, je vystaven na jmenovanou osobu a nelze ho zpeněžit.

   

   

   

   

   

  Anketa
  O jaký typ soutěží na našem facebooku byste měl(a) zájem?
  6 % (7)
  31 % (38)
  2 % (3)
  11 % (13)
  5 % (6)
  45 % (55)

  Celkem hlasovalo: 122

  Smlouvy kupní, nájemní

   

  Kupní smlouva

  kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany

   

  prodávající

  Jméno a příjmení:

  Trvale bytem:

  RČ:

  Číslo OP:

   

  (dále jen prodávající)

   

  a

   

  kupující

  Jméno a příjmení:

  Trvale bytem:

  RČ:

  Číslo OP:

   

   

  ( dále jen kupující )

   

  I.

  Předmět plnění, dodací podmínky (doba), kupní cena

   

   

  1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu koně

   

  Kůň: jméno, valach, plemeno

  Narozen –

  otec:

  matka:

  životní číslo:

  výžehy:

   

  (dále jen kůň nebo předmět plnění této kupní smlouvy)

   

  Zároveň prodávající prohlašuje, že předmět plnění této kupní smlouvy je v jeho výlučném vlastnictví. Za tímto účelem prodávající předloží kupujícímu nejpozději do ……………………… příslušné doklady ze kterých bude patrno, že předmět plnění této kupní smlouvy je v jeho výlučném vlastnictví.

   

  2. Prodávající předá a kupující přebere do svého výlučného vlastnictví předmět plnění této kupní smlouvy – koně - za dohodnutou kupní cenu

   

  100.000,-Kč ( slovy stotisíckorunčeských)

   

  Kupní cena bude kupujícím prodávajícímu uhrazena v hotovosti a to následujícím způsobem:

  V den podpisu této kupní smlouvy zaplatí prodávající kupujícímu zálohu ve výši 20.000,-Kč ( slovy dvacettisíckorunčeských ) jako první část kupní ceny. Doplatek kupní ceny tedy 80.000,-Kč ( slovy osmdesáttisíckorunčeských ) zaplatí kupující prodávajícímu nejpozději do ………………………..popř. v den předání koně pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

   

  3. Předmět plnění této kupní smlouvy – kůň - přejde do výlučného vlastnictví kupujícího dnem zaplacení kupní ceny a dnem předání předmětu plnění této kupní smlouvy.

   

  4. Kupní cenu se kupující zavazuje zaplatit nejpozději do …………………………. popř. dříve pokud se smluvní strany dohodnou, že k předání koně dojde ještě před tímto termínem.

   

  5. Kupující kupuje koně za účelem sportu.

   

  6. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění této kupní smlouvy je bez právních vad, v dobrém zdravotním stavu a v dobré výživné kondici. Prodávající zároveň upozorňuje kupujícího na následující vady:

  nejsou žádné vady

   

  Konkrétní popis zdravotního stavu a případných vad bude uveden v předávacím protokolu, který bude smluvními stranami podepsán v den předání a převzetí koně.

   

  7. Kupující prohlašuje, že se ke dni podpisu této smlouvy seznámil se stavem koně, že tento stav odpovídá dohodnuté kupní ceně a účelu za jakým je kůň kupován.

   

   

  II.

  Podmínky dodání předmětu plnění, splnění dodací povinnosti

   

   

  1. Místem plnění je obec …………….čp………., okres…………….., PSČ……………………, stáj…………………………………………...

  Nebezpečí škody na předmětu plnění této kupní smlouvy přechází na kupujícího okamžikem protokolárního a fyzického předání koně.

   

  2. Smluvní strany se dohodly, že k předání a převzetí koně dojde v den zaplacení doplatku kupní ceny tedy nejpozději ……………………..pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

   

   

  III.

  Odpovědnost za vady

   

   

  1. Vady zakoupeného koně je kupující povinen písemně uplatnit nejpozději do 3O dnů po předání a převzetí koně.

   

   

  IV.

  Odstoupení od smlouvy

   

   

  1. Každá ze smluvních stran má právo do dne předání a převzetí koně od této kupní smlouvy odstoupit a to bez udání důvodu.

   

  2. Pokud tak učiní kupující propadá prodávajícímu záloha ( první část úhrady kupní ceny ) ve výši 20.000,-Kč jako smluvní pokuta.

   

  3. Propadnutí finanční částky ve výši 20.000,-Kč prodávajícímu jako smluvní pokuta se nevztahuje na případy odstoupení od smlouvy kupujícím z důvodů právních či zjevných a jiných fyzických a zdravotních vad o kterých kupující v den podpisu této kupní smlouvy nevěděl a nebyl s nimi seznámen či na ně nebyl upozorněn nebo těch, které vzniknou v době mezi podpisem této kupní smlouvy a předáním a převzetím koně na základě předávacího protokolu.

   

  4. V případě odstoupení od této kupní smlouvy si jsou smluvní strany povinny si vrátit vzájemně poskytnutá plnění. Netýká se skutečnosti uvedené v tomto článku odstavci 2 a 3.

   

  5. Odstoupení od této kupní smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně.

   

   

  V.

  Závěrečná ustanovení

   

   

  1. Skutečnosti neupravené touto kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

   

  2. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve dvou originálech a každá smluvní strana obdrží jeden originál kupní smlouvy.

   

  3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto kupní smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a s obsahem této kupní smlouvy souhlasí, tuto kupní smlouvu neuzavírají pod nátlakem či za nápadně nevýhodných podmínek a podepsání této kupní smlouvy je výrazem jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

   

   

   

   

  V  …………………… dne

   

   

   

   

  prodávající kupující